§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Københavns Gymnastik- og svømmeforening (KG) (ændret navnet 31. august 2020) og er stiftet den 1. maj 1877. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samt Dansk Svømmeunion, begge specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Det er foreningens formål, gennem medlemmernes aktive medvirken, at give medlemmerne mulighed for et godt fysisk velbefindende primært indenfor gymnastik og svømning.

Det er endvidere foreningens formål at tilskynde medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningens virke.

Det er ikke muligt at få prøvetime på nogen af foreningens hold.

 

§ 3 Medlemskab og kontingent

Som aktive medlemmer kan optages kvinder, mænd, piger og drenge uanset alder.

Medlemsskab af foreningen betales ved indmeldelsen og er gældende i et år (12 måneder – 1. september – 31. august). Aktive medlemmer skal ligeledes betale deltagergebyr, senest ved hver sæsons begyndelse. Deltagerbetalingen er bindende i for en hel sæson.

Det er muligt at fortryde sin tilmelding på et hold. Sker dette inden 3. fastlagte undervisningsgang, vil deltagerbetalingen blive refunderet, men fratrukket et fast gebyr på kr. 250,-

Efter 3. Undervisningsgang, er der ingen refusion af deltagerbetalingen.

Passive medlemmer kan optages efter det fyldte 18. år. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love, og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af KG, skal efter anmodning af den som ønsker medlemskab, forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling.

KG’s bestyrelse fastsætter kontingent til foreningen (pt. kr. 80,00), samt deltagerbetaling for de enkelte hold.

Såvel kontingent som deltagerbetaling oplyses på foreningens hjemmeside.

Æresmedlemsskab af foreningen, kan efter indstilling af bestyrelsen, tildeles et medlem efter de retningslinjer som generalforsamlingen har vedtaget.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse sker via KG’s hjemmeside, hvor den indmeldende opretter sin profil samt betaler foreningskontingent og deltagerbetaling.

Medlemmer under 18 år indmeldes af forældre eller værge.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt ved brev eller mail til foreningens kontor. Ved mail benyttes foreningens mailadresse: kbhkg@mail.tele.dk

Udmeldelsen skal indeholde, navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.

 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent ( eksklusion ) såfremt medlemmet handler til skade for foreningen, eller undlader at opfylde sine medlemsforpligtelser.

Ved udelukkelse skal medlemmet have mulighed for at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.

Ved eksklusion har medlemmet krav på, at spørgsmålet om eksklusion forelægges til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og orientering om igangværende års budget
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af formand (ulige år)
  6. Valg af kasserer (lige år)
  7. Valg af 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) og 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  8. Valg af 1 – 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt.

 

Ordinær generalforsamling indvarsles med angivelse af dagsorden med 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen, enten via mail eller postalt til foreningens kontor, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Modtagne forslag vil blive lagt på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 18 år, og som har overholdt sine medlemsforpligtelser. Forældre til børn under 18 år har ligeledes ret til at varetaget barnet adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeretten udøves personligt og såfremt begge forældre deltager for et barn under 18 år, er det kun den ene forældre der udøver stemmeretten.

Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne afgørelse tidligst ændres på den følgende ordinære generalforsamling.

Afstemning foretages skriftligt såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.

Alle valg gælder for 2 år.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle forhold.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller mindst 30 medlemmer indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af det emne der ønskes behandlet.

Formanden skal senest 14 dage efter begæringens modtagelse, med 3 ugers varsel, afholde den ekstraordinære generalforsamling.

Hvad angår krav til varsling, mødets ledelse og afstemning, gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer samt formand eller kassereren er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer som har adgang til generalforsamlingen.

 

§ 10 Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Budget for igangværende år forelægges til orientering.

§ 11 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor samt en revisorsuppleant. Revisionen er en regnskabsmæssig revision, hvor årsrapporten gennemgås og beholdninger konstateres, at de er til stede.

Årsrapporten påtegnes af revisor.

 

§ 12 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Kassereren og formanden er hver for sig, under ansvar overfor bestyrelsen, berettiget til at disponere over foreningens kontante midler.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 14 Foreningens ophør

Forslag om foreningens ophør kan kun ske på bestyrelsens foranledning, ved en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsorden.

Vedtagelse herom kan kun ske når mindst ¾ af de afgivne stemmer gå ind herfor.

Ved foreningens opløsning, overføres eventuelle resterende midler til DGI-Storkøbenhavn som et legat, mærket ”KG-Legat”

Legatets midler anbringes og sikres bedst muligt afkast, uden at hovedstolen mindskes.

Legatets fundats udformes af en advokat.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. august 2020